مخاطرات کسب و کار در دهه آینده

مخاطرات کسب و کار در دهه آینده

مخاطرات کسب‌و‌کارها در دهه آینده:
مجمع جهانی اقتصاد مخاطرات کسب‌و‌کارهای مناطق گوناگون جهان طی ۱۰ سال آینده را معرفی کرده است. این گزارش که به‌طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از۱۲هزار فعال اقتصادی جهان تهیه می‌شود.
بحران کم‌آبی، تورم افسارگسیخته‌، درگیری بین دولت‌ها، بحران مالی، شکست نهادها یا سازوکارهای مالی و بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار، به ترتیب مهم‌ترین مخاطراتی هستند که کسب‌و‌کارهای کشورمان را در ۱۰ سال آینده تهدید می کند.
 مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش همچنین مخاطرات کسب‌و‌کارهای جهان را به تفکیک ۸ منطقه مختلف شامل اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا، آفریقای زیر صحرا، جنوب آسیا، شرق آسیا و پاسیفیک، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کاراییب معرفی کرده است.
بر این اساس، فهرست مهم‌ترین مخاطراتی که کسب‌و‌کارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند، به ترتیب از این قرار است:
شوک قیمت‌ انرژی، بیکاری یا استفاده کمتر از نیروی کار، حملات تروریستی، شکست حاکمیت منطقه‌ای و جهانی، بحران مالی، حملات سایبری، تورم افسارگسیخته، بحران کم‌آبی، تجارت قاچاق، شکست سازوکارها یا نهادهای مالی.
مجمع جهانی اقتصاد پس از انتشار گزارش سهولت کسب‌وکار، گزارش جدیدی را با عنوان «ریسک‌های منطقه‌ای کسب‌وکار ۲۰۱۸» منتشر کرده است. این گزارش حول محور ریسک‌هایی است که کسب‌وکارها را در مناطق مختلف جهان تهدید می‌کند. این گزارش که هرساله به‌طور منظم ازسال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده است،آسیب‌پذیری جهان مرتبط و شبکه‌ای امروز را در برابر نوسانات و اختلالات به نمایش می‌گذارد. در این گزارش مخاطراتی که کسب‌وکارهای هر کشور را تهدید می‌کند، به ترتیب نام برده شده‌اند.
ایران:
بر این اساس، مخاطراتی که کسب‌وکارهای کشورمان ایران را تهدید می‌کند بر اساس اولویت، به این ترتیب است:‌
۱- بحران کم‌آبی
۲- تورم افسار گسیخته
۳- درگیری بین دولت‌ها
۴- بحران مالی
۵- شکست نهادها یا سازوکارهای مالی
۶- بیکاری یا استفاده کمتر از نیروی کار

اروپا:
بر این اساس، ده مخاطره ای که کسب‌وکارهای اروپا را تهدید می‌کند، به ترتیب اولویت،از این قرار است:
۱- حملات سایبری
۲- حباب دارایی‌ها
۳- شکست حاکمیت ملی
۴- شکست سازوکارها یا نهادهای مالی
۵- بیکاری یا استفاده کمتر از نیروی کار
۶- بحران مالی
۷- شکست برنامه‌ریزی شهری
۸- درگیری بین دولت‌ها
۹- مهاجرت ناخواسته گسترده
۱۰- دزدی یا سوءاستفاده از داده‌ها
اوراسیا:
مجمع جهانی اقتصاد، ده خطری را که کسب‌و‌ کارهای منطقه اورآسیا را تهدید می‌کند، به ترتیب به این شرح معرفی کرده است:
۱- شوک قیمت‌های انرژی
۲- درگیری بین دولت‌ها
۳- بحران مالی
۴- بیکاری یا استفاده کمتر از نیروی کار
۵- بی‌ثباتی شدید اجتماعی
۶- مهاجرت ناخواسته گسترده
۷- تورم افسارگسیخته
۸- شکست سازوکارها یا نهادهای مالی
۹- فجایع طبیعی
۱۰- شکست حاکمیت ملی

 

منبع خبر: 
تیدا نشر

افزودن دیدگاه جدید