رشد

کوتاه شدن دوران کودکی

کوتاه شدن دوران کودکی

درآینده مابه لحاظ سنی زودتر در معرض تجربيات قرار مي‌گيريم، بنابراين دوران كودكي، فشرده خواهد شد. در حالی كه بزرگسالان،بی تردید كودك ماندن را ترجيح می دهند. در حقیقت كودكي، میان‌سالی و بزرگسالی در آینده كمتر تفكيك پذير خواهند بود!

10 ساله‌ها همان هديه تولدی را می خواهندكه به 40 ساله‌ها داده ميشود و 60 ساله‌ها همانند جوانان 18 ساله لباس می پوشند. با اين وصف خريدن هديه به این ترتیب ساده‌تر از هميشه خواهد بود!